• Telefón
  • E-mail

Ako funguje bleskozvod a prečo je dobré ho nevynechať

Každú sekundu udrie na zemský povrch cca 100 bleskov. Hoci na Slovensku trvá búrková sezóna iba niekoľko mesiacov, blesky dokážu napriek tomu napáchať vysoké škody. Prečo by ste mali váš dom pred bleskom chrániť?

Krátky, no nebezpečný

Blesk je veľmi krátky výboj statickej elektriny nahromadenej v atmosfére. Ide v podstate o vyrovnávanie el. náboja medzi atmosférou a zemským povrchom. Problém nastáva, keď sa mu do cesty postaví váš dom. Blesk má totiž tendenciu hľadať si akúkoľvek vhodnú cestu do zeme a vôbec mu neprekáža, že ide napr. o vnútornú elektroinštaláciu v dome, televízne či iné slaboprúdové rozvody alebo vodovodné či plynové potrubie, prípadne ďalšie kovové predmety.

Napriek jeho krátkosti je veľmi intenzívny, špičkový prúd môže dosiahnuť až 25 000 A. Pre porovnanie, vodiče v zásuvkovom elektroinštalačnom okruhu v dome sú dimenzované na 16 A (asi nemusíme zdôrazňovať, že istič vás pred bleskom neochráni). Takýto intenzívny prúd dokáže bez problémov roztaviť, či v niektorých prípadoch doslova odpariť vodiče elektroinštalácie, čo väčšinou vedie k požiaru.

Ojedinelé nie sú ani prípady, kedy bleskový prúd tečúci cez rozvody elektroinštalácie vytrhne vplyvom vyvolaného elektromagnetického poľa vodiče zo steny spolu so zásuvkami, vypínačmi či dokonca rozvodnou skrinkou.

Uvedeným situáciám však môžete zabrániť inštaláciou bleskozvodu. Jeho úlohou je tento bleskový prúd zviesť do zeme po bezpečnej trase tak, aby pri tom nebola ohrozená bezpečnosť samotnej stavby ani ľudí, ktorí sa v nej nachádzajú.

Potrebujem na dome bleskozvod? Pravdepodobne áno.

Na mnohých starších domoch bleskozvody chýbajú, keďže legislatíva bola v minulosti v tomto smere benevolentnejšia. Veľa ľudí sa tak spoliehalo na bleskozvod na susedovom dome, ktorý bol vyšší, a tak mal teoreticky ochrániť aj ich príbytok.

Spoliehať sa na domnienky však nie je rozumné a o komplexnej ochrane domu pred účinkami atmosférickej elektriny by mal rozhodnúť projektant. Ten určí okrem potreby bleskozvodu aj jeho typ a komponenty, ktoré by mali byť použité na jeho realizáciu. Berie pri tom do úvahy typ objektu, jeho tvar, výšku, stavebné materiály, objekty na streche (antény) atď. Vychádza zo súboru noriem o bleskozvodoch STN 62305.

Tak ako vnútornú elektroinštaláciu, aj bleskozvod musí nainštalovať kvalifikovaný elektrikár s osvedčením na inštaláciu bleskozvodov podľa vyhl. MPSVaR 508/2009 Z. z. Aj bleskozvod musí prejsť prvou odbornou prehliadkou a odbornou skúškou (revíziou), ktorú môže vykonať iba kvalifikovaný revízny technik. Samozrejme, aj bleskozvod – podobne ako elektroinštalácia – podlieha pravidelným revíziám.

Návrh, montáž i kontrola bleskozvodu teda patrí do rúk odborníkom a nemali by ste sa o ňu pokúšať sami. V prípade neodborných zásahov sa pri výskyte problému vystavujete možným ekonomickým i trestnoprávnym dôsledkom (nepreplatenie poistného plnenia, obvinenie z ohrozenia osôb nachádzajúcich sa v dome či objekte atď.).
Zdroj: Legrand.sk

Bez kvalitného uzemnenia to nepôjde

Aby mohol byť bleskový prúd bezpečne zvedený do zeme, musí byť dom uzemnený pomocou kvalitného uzemnenia, ktoré má dostatočne nízky zemný odpor. Pri novostavbách sa najčastejšie používa tzv. základový uzemňovač, ktorý sa vytvorí pomocou oceľovej pásoviny v betónových základoch domu.

Jeho vývody sú vyvedené zvonku na miestach plánovaných zvodov bleskozvodu. Ďalší vývod je vnútri objektu, v tzv. hlavnej uzemňovacej svorke (HUS), ktorá sa najčastejšie nachádza v kotolni či v tzv. technickej miestnosti domu pod elektrickým rozvádzačom. Na HUS sa následne pripájajú aj niektoré vnútorné časti elektroinštalácie, ako napr. uzemňovacie vodiče, vodiče hlavného pospájania a pomocou dostatočne dimenzovaného vodiča aj svorkovnica PE ochranných vodičov rozvádzača.

Vhodný uzemňovač pre bleskozvod môžete realizovať aj dodatočne pomocou tzv. zemných tyčí, pásov, drôtov, dosiek atď. bez toho, aby ste museli zasahovať do základov domu.

Komponenty bleskozvodu

Bleskozvod sa delí na niekoľko hlavných častí:

Zberacie zariadenie – Slúži na zachytenie bleskového výboja. Môže byť tvorené zberacími tyčami, zberacím vedením alebo zberacím stožiarom či zberacím lanom (pri oddialených bleskozvodoch).

Zvody – Sú tvorené vodičom s dostatočne nízkym odporom. Počet zvodov sa určuje podľa tvaru a rozmerov chráneného objektu. Najčastejšie sa používa pevný drôt – guľatina z pozinkovanej ocele (FeZn), z medi alebo špeciálnej zliatiny hliníka (AlMgSi), menej často hliníkové alebo medené bleskozvodové lano.

Uzemňovač – Vytvára spoľahlivé vodivé spojenie so zemou a pomáha v nej rozptýliť bleskový prúd. Musí mať dostatočne nízky zemný odpor (max. 10 Ω celkovo, max. 15 Ω na jednotlivý zvod), musí tiež byť dostatočne odolný voči korózii a mechanickému poškodeniu.

Skúšobná svorka – Je nevyhnutnou súčasťou bleskozvodu. Slúži na jeho rozpojenie a meranie uzemňovacieho odporu jednotlivých zvodov. Musí byť označená unikátnym číslom a jednoducho prístupná kvôli pravidelným revíziám. Ak ju chcete ukryť pod omietku, musíte použiť vhodnú podomietkovú krabicu.

Zberacie zariadenia spolu tvoria tzv. zachytávaciu sústavu. Tá pod sebou vytvára ochrannú zónu, ktorá má tvar kužeľa s vrcholom na hornom konci zberacieho zariadenia. Kužeľ má vrcholový uhol alfa, ktorý sa určuje normou podľa triedy ochrany objektu LPS a typu bleskozvodovej sústavy, pričom chránené sú časti stavby, ktoré sa nachádzajú v jeho vnútri. Vhodný typ zachytávacej sústavy teda určí projektant podľa typu a veľkosti strechy, a tiež objektov, ktoré sa na nej nachádzajú.

Na rodinných domoch so šikmou strechou sa najčastejšie používa tzv. hrebeňová zachytávacia sústava, kedy je zberacie vedenie umiestnené na hrebeni strechy. Pri plochých strechách sa používa tzv. mrežová sústava tvorená sieťou zberacích vedení, ktoré sú v mieste kríženia spojené. Na ochranu stanových striech sa používajú samostatné tyčové zberače s potrebným počtom zvodov. Okrem nich sú nutné aj na dodatočnú ochranu objektov vyčnievajúcich nad strechu (napr. komíny, veže a pod.).

Zberacie vedenie musí byť umiestnené na podperách, ktoré zabezpečia dostatočnú vzdialenosť od povrchu strechy či steny. Tým je zabezpečené, že nepríde k vzniku požiaru vplyvom zahriatia vedenia pri prechode bleskového prúdu. Dĺžka podpier závisí od typu povrchu, pri horľavých povrchoch je väčšia.

Tip pre vás:

Hoci bleskozvod dokáže zabrániť veľkým škodám na vašom obydlí, slúži iba na ochranu objektu zvonku a ako taký nemusí ochrániť el. zariadenia ani elektrospotrebiče. Komplexnú ochranu dopĺňajú zvodiče prepätia, ktoré tvoria tzv. vnútornú ochranu pred bleskom.

Samostatnou kapitolou sú tzv. aktívne bleskozvody. Na rozdiel od bežných dokážu „privolať“ bleskový výboj v prípade nahromadenia el. náboja v atmosfére. Vďaka tomu vedia vytvoriť väčšiu ochrannú zónu, sú teda vhodné ako náhrada mrežových sústav pre rozľahlé ploché strechy. Uvádzame ich však iba ako zaujímavosť, pretože o ich účinnosti a vhodnosti použitia odborníci dodnes vedú spory. V súčasnosti ich neodporúča ani sa nimi nezaoberá žiadna STN, podľa ktorej by ste ich vedeli nechať vyhotoviť alebo skontrolovať revíznym technikom.

Zhrnutie:

  • o potrebe, type a použitých komponentoch bleskozvodu rozhodne projektant domu,
  • bleskozvod musí nainštalovať kvalifikovaný elektrotechnik s osvedčením 
  • prvú i pravidelnú odbornú obhliadku a odbornú skúšku (revíziu) musí vykonať kvalifikovaný revízny technik, 
  • základom každého bleskozvodu je kvalitné uzemnenie, najčastejšie v podobe základového uzemňovača, 
  • bleskozvod však môžete zriadiť aj dodatočne bez zásahov do základov stavby, 
  • bleskozvod sa delí na zberacie zariadenie, zvody, uzemňovač, prípadne skúšobnú svorku, 
  • zberacie zariadenia spolu tvoria zachytávaciu sústavu, typ sústavy určí projektant podľa typu a rozmerov strechy, 
  • na rozľahlých plochých strechách sa v minulosti využívali tzv. aktívne bleskozvody, ktoré vytvorili väčšiu ochrannú zónu, v súčasnosti však nie je k dispozícii STN, ktorá by ich odporúčala, alebo sa nimi zaoberala, 
  • ak chcete mať elektroinštaláciu vrátane pripojených spotrebičov ochránenú komplexne, nezabúdajte ani na zvodiče prepätia.

Zoznam článkov: