• Telefón
  • E-mail

Ako na elektroinštaláciu v drevodome a montovanom dome

Hoci sú montované domy a drevodomy zvyčajne lacnejšou a rýchlejšou alternatívou voči murovaným, ich stavba má svoje špecifiká. Tie sa týkajú aj elektroinštalácie, pre ktorú v tomto prípade platia o niečo prísnejšie pravidlá. Aké pravidlá to sú? A na čo by ste pri drevodomoch určite nemali zabudnúť?

Nie je drevo ako drevo

Drevodomy a montované domy majú mnoho technologických riešení. Každý projekt môže byť unikátny a na jeho realizáciu môžu byť použité materiály s rôznymi vlastnosťami. Z hľadiska elektroinštalácie bol kedysi najdôležitejším parametrom stupeň horľavosti. No ten bol v starších Slovenských technických normách (STN) definovaný pre materiál ako taký. V aktuálnych STN EN 13501-1 (marec 2020) je však posudzovaná odolnosť celého výrobku, tento parameter sa po novom nazýva trieda reakcie na oheň.

Stupeň horľavosti (staré značenie)  Príklad  Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 13501-1

nehorľavé cement, pieskovec, kameň a pod A1
A2-s1, d0
B neľahko horľavé 

zmes minerálnych a celulózových vlákien,
dosky zo sklených vlákien a pod.

ostatné A2, B
C1 ťažko horľavé ubové a bukové drevo, pilinové dosky atď. C
C2 stredne horľavé smrekové, jedľové a borovicové drevo, drevotrieskové dosky, korkové parkety a iné                             D, E
C3 ľahko horľavé  asfaltové lepenky, dechtové lepenky, topoľové drevo a iné F

Tabuľka 1 – Porovnanie stupňa horľavosti a triedy reakcie na oheň materiálov a výrobkov.

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že každý drevodom alebo montovaný dom bude spadať do kategórie horľavých materiálov.

Použitý materiál, a teda aj jeho vlastnosti (vrátane uvedenej triedy reakcie na oheň), by však mal bližšie špecifikovať projektant vášho domu v protokole o určení vonkajších vplyvov. Protokol by mal byť nevyhnutnou súčasťou projektovej dokumentácie k domu a pri návrhu elektroinštalácie by sa ním mal príslušný projektant, ktorý má na starosti elektroinštaláciu, riadiť.

Pomôže vzduchová medzera alebo podložka

Každú zásuvku, vypínač, rozbočovaciu krabicu, svietidlo či iné el. zariadenie nemôžete automaticky nainštalovať priamo na, resp. do horľavého materiálu. Výrobca musí použiteľnosť na takýchto povrchoch uviesť v technickej špecifikácii výrobku. Výrobok musí byť vyrobený zo samozhášavého materiálu, ktorý je odolný voči šíreniu plameňa.

„Obyčajné“ elektroinštalačné prístroje, prvky či spotrebiče môžete na alebo do horľavého materiálu nainštalovať, ak ich oddelíte dostatočne veľkou vzduchovou medzerou, alebo použijete nehorľavú tepelnoizolačnú podložku na celej ich styčnej ploche s povrchom.

Na tento účel sa najčastejšie používajú cementovláknité podložky. Na rozdiel od kedysi používaných podložiek neobsahujú nebezpečný azbest. Niektoré z nich sú dokonca vyrábané tak, aby ich tvar presne kopíroval tvar konkrétnych modelových radov vypínačov a zásuviek od rôznych výrobcov. Vďaka tomu spod nich podložky nevyčnievajú.

Typ prvku  Min. hrúbka vzduch. medzery  Min. hrúbka nehorľavej podložky
rozvádzače, transformátory, stroje, spotrebiče  50 mm  10 mm
prístroje (zásuvky, vypínače), meracie a ochranné prístroje, svietidlá  30 mm  5 mm
Tabuľka 2 – Oddeľovanie elektroinštalačných prvkov od horľavých materiálov.

Inštalačné krabice v stenách, priečkach, za ich obkladmi a v podlahách musíte nainštalovať tak, aby ich bolo možné kedykoľvek jednoducho otvoriť a opätovne zatvoriť kvôli servisným prácam a revíziám. Ich viečka musia byť viditeľné, alebo musíte označiť ich polohu tak, aby ste ich neskôr mohli jednoducho nájsť.

Postačí klasický CYKY kábel

Na horľavé materiály alebo do nich môžete ukladať iba samozhášavé káble, ktoré sú odolné voči šíreniu plameňa. Týmto požiadavkám vyhovejú aj klasické káble CYKY používané pri inštaláciách pod omietku (sú samozhášavé).

Káble nemusíte inštalovať do chráničiek, no ak tak urobíte, zvýšite ich požiarnu odolnosť, no znížite prúdovú zaťažiteľnosť. Odolnosť môžete zvýšiť napr. aj použitím káblov so zvýšenou odolnosťou voči šíreniu plameňa. Ide napr. o kábel typu N2XH-J, ktorý je navyše bezhalogénový. Pri horení teda neprodukuje nebezpečné splodiny, ale dym s nízkou hustotou, nízkou vodivosťou i korozivitou.

Prúdový chránič povinný pre celý dom

Elektroinštaláciu celého drevodomu či montovaného domu musíte ochrániť prúdovým chráničom s menovitým vypínacím rozdielovým prúdom najviac 300 mA, v tzv. špecifikovaných prípadoch nebezpečenstva požiaru najviac 30 mA. Ochrániť musíte celú elektroinštaláciu, nie iba zásuvkové a svetelné okruhy.

Ak chcete svoj drevodom či montovaný dom zabezpečiť ešte lepšie, prečítajte si informácie o oblúkových ochranách AFDD. Tie ho ochránia pred požiarom v dôsledku el. oblúka, ktorý môže vzniknúť napr. na uvoľnenom spoji.

Zhrnutie:
  • väčšina drevodomov a montovaných domov patrí do kategórie horľavé,
  • na alebo do horľavého materiálu môžete inštalovať len také el. zariadenia a prvky, ktoré sú podľa výrobcu na to vhodné,
  • pri ostatných prvkoch musíte použiť vzduchovú medzeru alebo nehorľavú tepelnoizolačnú podložku,
  • na káblové vedenia vyhovie aj bežný kábel CYKY, ak chcete zvýšiť ich odolnosť a prúdovú zaťažiteľnosť, môžete ich nainštalovať do chráničky,
  • môžete použiť aj odolnejší kábel N2XH-J, ktorý pri horení neprodukuje nebezpečné splodiny,
  • celú elektroinštaláciu drevodomu alebo montovaného domu musíte ochrániť 300 mA prúdových chráničom,
  • pre vyššiu bezpečnosť sa odporúča použiť aj oblúkovú ochranu AFDD.

Zoznam článkov: